مناسبات ملت و دولت در تاریخ از موضوعات و مباحث محوری تاریخ ایران است. به‌رغم آثاری که پیرامون قدرت سیاسی و رفتارهای حاکمان و فعالیت‌های دستگاه حکومت نوشته شده است مي توان ادعا كرد که هنوز خلاءهای جدی نظری و مفهومي وجود دارد. یکی از این خلاءها نقد دیدگاه های مطرح شده پیرامون مناسبات دولت و ملت در تاریخ ایران است.

  از قبيل نظريه استبداد ايراني يا تضاد دولت و ملت و مباحثي چون گسست سياسي و انفكاك عملكردي ميان ملت و دولت و غيره. همايش مناسبات دولت و مردم اولين همايش از مباحث تاريخ سياسي ايران است كه مناسبات ملت و دولت در تاريخ ايران را از منظر متفکران به بحث می‌گذارد تا آشکار شود که آنها با استناد به چه نوع داده‌های تاریخی و با اتکا بر چه مفاهيم و مباحث نظري به تبیین مناسبات دولت و ملت در تاریخ ایران پرداخته‌اند. در این همایش کوشش می شود تا آراء همه متفکران و صاحب نظران دوران پیشامدرن و مدرن این حوزه مورد بررسی قرار گیرد.


  • زمان ومکان برگزاری همایش

   • افتتاحیه سوم اردیبهشت 1396
   • مکان برگزاری سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی :بزرگراه کردستان خیابان دکتر آئینه وند
  • محورهای همایش

   • نقد آراء و دیدگاه‌های متفکران سنتی و سنت گرایان در زمینه مناسبات دولت و مردم
   • نقد آراء و دیدگاه‌های متفکران مدرن
   • نقد آراء و دیدگاه‌های متفکران دین گرای معاصر
   • نقد آراء و دیدگاه‌های صاحبنظران آکادمیک
  جدیدترین اخبار
   حامیان